ΡΕUΤ-ΟΝ ΕΝVΙSΑGΕR UΝΕ LΟGΙSΤΙQUΕ VΙRΤUΕLLΕ DΑΝS LΕ SΕCΤΕUR DΕ L'ΕDΙΤΙΟΝ ? ΑVΕC CΟΜΜΕ ΟΒJΕCΤΙF DΕ ΤΕSΤΕR LΑ FΑΙSΑΒΙLΙΤΕ DU ΡΟΙΝΤ DΕ ΡΕΝΕΤRΑΤΙΟΝ CΟΜΜΑΝDΕ DΑΝS LΕ SΕCΤΕUR DU LΙVRΕ

Nom: 
GOUBERT
Prénom: 
Cédric
Directeur de thèse: 
CHEN Jack
Établissement d'appartenance: 
Université Caen Normandie
Date de soutenance: 
Jeudi 12 juin 2014
Résultat soutenance: 
Abandonnée